Консултативен съвет на ЦИА

03.05.2017

доц. д-р Боряна Дамянова

Боряна Дамянова е член на Управителния съвет на Центъра за научни изследвания и анализи. Завършила е Факултета по химия към СУ „Св. Климент Охридски“ и е доцент емеритус от Института по органична химия с Център по фитохимия към БАН. Водещ учен е в научни проекти в областта на химията на природните вещества и химия на липидите, финансирани от Фонд Научни изследвания в периода 1993-2003. Носител е на награда за изключителни резултати в Десетата сесия на ФНИ. Автор и съавтор е на 106 научни труда, на глави в международни научни сборници и на статии в специализирани международни енциклопедии.

доц. д-р Димитър Балабански - Европейска структура "ELI"

Димитър Балабански е старши научен сътрудник в Националния институт по физика и ядрени изследвания в Мъгуреле, Букурещ, Румъния. Образованието си завършва през 1980 г. в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ със специализация инженер по физика. Защитава докторска дисертация в изследователски център в Ulich, Германия. В периода 2007-2013 г. е асоцииран професор в Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика на Българската академия на науките. Участва в екипа, на новата европейска лаборатория THE EXTREME LIGHT INFRASTRUCTURE NUCLEAR PHYSICS FACILITY (ELI-NP) и оглавява екипа Ядрена физика и прилагане на брилянтни купчини от гама лъчи.  Участва в 30 експериментални проекти в различни лаборатории в Европа, САЩ, Япония, Китай, Австралия и Южна Африка. Автор е на над 150 статии в международни списания. Носител е на наградата "Питагор" за 2010 г. в областта на природните науки и математика. Бил гостуващ професор в Университите в Льовен (Белгия), Ноксвил (САЩ), Камерино (Италия), и Париж (Франция). От 2009 г. е член на Комитета за ядрена физика на Европейската асоциация по физика.

доц. д-р Дарина Заимова - Тракийски университет, Стара Загора

Дарина Заимова е  икономист, доктор по „Икономика и управление“ (Селско стопанство), с редица специализации в чужбина, включително в Германия, Италия, Унгария, Испания, Белгия, Сърбия.  Преподавател е в катедра „Индустриален бизнес и предприемачество“ към Стопански факултет. Извежда лекции и семинарни занятия по “Планиране и прогнозиране”, “Предприемачество”, “Социално предприемачество” и други в ОКС “Бакалавър” и ОКС “Магистър”. Автор е на редица публикации в България и чужбина. Координатор и участник е в проекти с външно финансиране.

проф. дбн Евдокия Пашева – Българска академия на науките

Евдокия Пашева  е химик (СУ, Климент Охридски) професор в Института по молекулярна биология към Българската академия на науките. Научните й интереси са в областта на молекулярна и клетъчна биология. Специализирала е в Франция (Institute Curie, Париж), канена е като лектор (Париж) и гост-професор (Нант, Гренобъл). Ръководител е на дипломанти и докторанти; ръководител и участник е в европейски и национални проекти.  Има 44 публикации. От 2013 година е Главен научен секретар на БАН и директор на нейния „Център за обучение“; председател е на Комисията за научна политика към ОС на БАН,  член на  Съвета на Ректорите, член на Националния съвет за наука и иновации към МОМН, член на Националния съвет към UNESCO.

проф. дтн Иван Димов - Българска академия на науките

Иван Димов е професор в Института по информационни и комуникационни технологии към Българската академия на науките (БАН). Защитава докторска дисертация в Московски изследователски университет (бивш МЕИ-Москва), Институт по приложна математика "Келдиш“ и др.  В дългогодишната си научна кариера е бил професор в  Университета в Рединг, Великобритания. Участва в редица национални и международни проекти. Член е на няколко експертни комисии към БАН и държавната администрация. Автор е на десетки научни публикации и книги.

доц. д-р Иван Панков - Технически университет - София

Иван Панков е доцент в Технически университет (ТУ). Завършва електронно инженерство в същия университет. През 1981 г. защитава докторска дисертация. Управител е на Центъра за професионално обучение. Участва в национални и международни научни проекти. Автор и съавтор е на редица научни публикации.

Доц. д-р  Игор Дамянов – Университет за национално о световно стопанство

Игор Дамянов е историк. Специализирал е история на международните отношения в Сорбоната,  в Института по балканистика (Москва) и в Атинския университет. Понастоящем е  преподавател в Университета за национално и световно стопанство, катедра Международни отношения и декан на факултета Международна икономика и политика. Заемал е редица отговорни длъжности в държавната администрация. Доктор хонорис кауза е на Университета в Санкт Петербург.

Любов Костова - Британски съвет, България

Любов Костова е директор на Британския съвет, България. Занимава се със създаване и представяне на събития в областта на комуникацията на науката от 2004 г., когато организира първия майсторски клас за учени и журналисти в България. Следват първите Café Scientifique в страната; ръководи от името на Британски съвет проекта Лаборатория за слава „FameLab“, създаден от Челтнъмския фестивал на науката, и ко-продуцира международния финал на конкурса. През 2011 г. участва в, създаването на Софийския фестивал на науката. Консултант е на предаването Красива наука по  БНТ, член на журито на МТел Медиа Мастърс за журналистически материали в областта на технологии и наука. Създател и сътрудник е на много проекти, насочени към връзката наука-общество. Като експерт по комуникации и маркетинг, преподава в Лондонското училище по ПР в България, член е на журито на БГ Сайт.

чл. кор. дфн Николай Милошев - Българска Академия на Науките 

Николай Милошев е професор в националния Институт по геофизика, геодезия и география. Работи като специалист-физик, научен сътрудник, заместник-директор и впоследствие директор на Геофизичния институт на Българската академия на науките. Председателства в Съвета на директорите на институти в направление Науки за земята към БАН. Проф. Николай Милошев е бил Зам. председател  и и.д. Председател на БАН и. за кратко - Министър на образованието, младежта и науката (2013 г). Участва в редица национални и международни проекти, научни съвети и научни експертни комисии. Член е на международни и национални професионални научни асоциации, федерации и общества. Автор е на 132 научни труда.

проф. дтн Ради Романски - Технически университет - София

Ради Романски е заместник-ректор на Технически университет – София. Получава образование си в същия университет в областта на компютърния инженеринг. Специализирал е в Технически университет, Делфт, Холандия. Член е на редица национални и международни научни съюзи в областта на електрониката, електротехниката и съобщенията. Член е на Европейската мрежа за върхови постижения. Ръководител е на работни групи  за разработване на системи за обмен на информация между административните структури (техническа част), за създаване на електронното правителство и за осъществяване оперативна съвместимост на информационните системи на административните за нуждите на електронното управление.. Има  175 публикации в научни списания и сборници от конференции, 16 публикувани книги на български, над 30 реализирани проекта.

проф. д-р Румен Брусарски - Университет за национално и световно стопанство

Професор Румен Брусарски има над 15 години професионален опит на различни ръководни постове в държавната администрация: Началник управление в Министерство на икономическото развитие (1996–1997), Началник управление Финансиране и управление на паричния ресурс и Заместник изпълнителен директор в Държавния фонд Земеделие (1997–1999). През 2001-2012 г. е заместник ръководител на катедра „Финанси” (2001–2012) Университета за национално и световно стопанство. Участва в редица национални и международни проекти. Автор е на десетки научни публикации и трудове.

чл. кор. дбн Румен Панков - Софийски университет  "Св. Климент Охридски"

Румен Панков е професор в Катедра цитология, хистология и ембриология в Биологически факултет на Софийския университет. Носител е на редица награди, участва активно в национални и международни проекти. Член е на редколегията на списанията Biotechnology and Biotechnological Equipment и Journal of BioScience and Biotechnology. Член е на Българска биохимична и биофизична общност и на Американското дружество по клетъчна биология, както и на множество научни съвети и експертни групи. Автор е на 93 научни публикации в международни научни списания.

Доц. д-р Стайчо Колев - Българска Академия на Науките

Стайчо Колев е доцент в Националния институт по метеорология и хидрология. Понастоящем е началник отдел "Хидрометеорологични инструменти и метрология". Докторската си дисертация е защитил в Руския държавен хидрометеорологичен университет. Контактно  лице е в 7 РП и по програма КОСТ. Гост-професор е в Университета във Виго. Участва в редица национални и международни проекти и е оценител към ЕК. Член е на Международния изпълнителния комитет (IEC) на EUROTRAC-2 (EUREKA Project, 1996-2002). Автор е на над 50 научни статии.

Член-кор. дхн, Тони Спасов – Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Тони Спасов е завършил химия в Химическия факултет на Софийския университет, със специализация – химия на твърдото тяло. Интересите му са в областите на нанокристалинните (наноструктурираните) и аморфните материали, материали за съхранение на водород (наноструктурирани метали и композити), високотемпературно окисление и корозия на метални сплави. Спасов е специализирал в Университета в Дортмунд, Германия (DFG проект), Университета Loughborough, Англия (по програма Темпус), Техническия университет, Дортмунд, Германия (Хумболтова стипендия), Университета в Мелбърн, Австралия. Бил е гост-професор в  Барселонския университет, Испания, в Central Michigan University, САЩ, Университет в Бохум, Германия.  Спасов има 122 публикации и е водещ учен в проекти финансирани от ЕС и от ФНИ. Понастоящем е завеждащ катедра Приложна неорганична химия във Факултета по Химия и фармация на Софийския университет.

 

Facebook icon
Twitter icon