Консултативен съвет на ЦИА

03.02.2016

доц. д-р Боряна Дамянова - Българска академия на науките
 
Боряна Дамянова е доцент в Института по органична химия с Център по фитохимия към БАН. Член е на Управителния съвет на Центърс за научни изследвания и анализи. Завършва Факултета по химия към СУ „Св. Климент Охридски“. През 1982 г. защитава докторска дисертация по аналитична химия към Института по обща и неорганична химия, Българска академия на науките. Водещ учен е в научни проекти в областта на химията на природните вещества и химия на липидите, финансирани от Фонд Научни изследвания в периода 1993-2003. Носител е на награда за изключителни резултати в Десетата сесия на ФНИ. Член е на редица научни съвети и експертни групи. Автор и съавтор е на 106 научни труда, на глави в международни научни сборници и на статии в специализирани международни енциклопедии.

доц. д-р Анифе Ахмедова - Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Анифе Ахмедова е доцент в катедра по Аналитична химия към Факултета по химия и фармация към СУ. Участва в множество научни проекти в областта на химията, финансирани от Фонд Научни Изследвания. Автор и съавтор е на научни статии в областта на теоретичната химия.

доц. д-р Димитър Балабански - Европейска структура "ELI"

Димитър Балабански е старши научен сътрудник първа степен в Националния институт по физика и ядрени изследвания "Хория Hulubey" в Мъгуреле, Букурещ, Румъния. Участва в екипа, на новата европейска лаборатория THE EXTREME LIGHT INFRASTRUCTURE NUCLEAR PHYSICS FACILITY (ELI-NP) и оглавява екипа Ядрена физика и прилагане на брилянтни купчини от гама лъчи. Образованието си завършва през 1980 г. в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ със специализация инженер по физика. Защитава докторска дисертация в изследователски център в Ulich, Германия. В периода 2007-2013 г. е асоцииран професор в Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика на Българската академия на науките. В своята научна кариера има 30 експериментални проекти в различни лаборатории в Европа, САЩ, Япония, Китай, Австралия и Южна Африка. Автор е на повече от 150 статии в международни списания. Носител е наградата "Питагор" в областта на природните науки и математика за 2010 г. Към момента е професор или гостуващ професор в Университета в Льовен (Белгия), Ноксвил (САЩ), Камерино (Италия), и Париж (Франция). От 2009 г. е член на Комитета за ядрена физика на Европейската асоциация по физика.

проф. дтн Иван Димов - Българска академия на науките

Иван Димов е професор в Института по информационни и комуникационни технологии към Българската академия на науките (БАН). Защитава докторска дисертация в Московски изследователски университет (бивш МЕИ-Москва), Институт по приложна математика "Келдиш“ и др.  В дългогодишната си научна кариера е бил професор в  Университета в Рединг, Великобритания. Участва в редица национални и международни проекти. Член е на няколко експертни комисии към БАН и държавната администрация. Автор е на десетки научни публикации и книги с висок импакт фактор.

доц. д-р Иван Панков - Технически университет - София

Иван Панков е доцент в Технически университет (ТУ). Завършва електронно инженерство в същия иниверситет. През 1981 г. защитава докторска дисертация. Управител е на Центъра за професионално обучение. Участва в национални и международни научни проекти. Автор и съавтор е на редица научни публикации.

Любов Костова - Британски съвет, България

Любов Костова е директор на Британския съвет, България. Занимава се със създаване и промотиране на събития в областта на комуникацията на науката от 2004 г., когато организира първия майсторски клас за учени и журналисти в България. Следват първите Café Scientifique в страната; ръководи от името на Британски съвет проекта Лаборатория за слава „FameLab“, създаден от Челтнъмския фестивал на науката, и ко-продуцира международния финал на конкурса. В България през 2011 г. Любов, в партньорство с колеги, създава Софийския фестивал на науката. Консултант е на предаването Красива наука по  БНТ, член на журито на МТел Медиа Мастърс за журналистически материали в областта на технологии и наука. Създател и сътрудник е на много проекти, насочени към връзката наука-общество. Като експерт по комуникации и маркетинг, преподава в Лондонското училище по ПР в България, член е на журито на БГ Сайт.

чл. кор. проф. дфн Николай Милошев - Българска Академия на Науките 

Николай Милошев е професор в националния Институт по геофизика, геодезия и география. Работи като специалист-физик, научен сътрудник, заместник-директор и впоследствие директор на Геофизичния институт на Българската академия на науките. Председателства в Съвета на директорите на институти в направление Науки за земята към БАН. Проф. Николай Милошев е и.д. Председател на БАН. През 2013 г. за кратко заема длъжността Министър на образованието, младежта и науката. Участва в редица национални и международни проекти, научни съвети и научни експертни комисии. Член е на международни и национални професионални научни асоциации, федерации и общества. Автор е на над 132 научни труда.

проф. дтн Ради Романски - Технически университет - София

Ради Романски е заместник-ректор на Технически университет – София. Получава своето образование в същия университет в областта на компютърния инженеинг. През 2004 г. е на специализация по програма Еразмус с темата Computer Architectures and Reconfigurable Processors в Технически университет, Делфт, Холандия. Член е на редица национални и международни научни съюзи в областта на електроника, електротехника и съобщения на програми, работни групи, пълноправен член е на Европейската мрежа за върхови постижения на High Performance и вградени архитектури и Compilation. Ръководител е на работна група за разработване на Рамка за дизайн на Национална система за обмен на информация между административните структури (техническа част), Министерство на държавната администрация на Република България (2003), член е на работна група Стандарти за прилагане на електронното правителство и на групата за Развитие на принципи за осъществяване на Integrity и оперативна съвместимост на информационните системи на административните за нуждите на електронното управление (2004 г.). Има Над 175 публикации в научни списания и сборници от конференции, 16 публикувани книги на български, Над 30 проекта реализирани проекти.

проф. д-р инж. Росица Бечева - Химикотехнологичен и Металургичен Университет 

Росица Бечева е професор в Химикотехнологичния и Металургичен Университет (ХТМУ). Участва в редица национални и международни проекти в областта на висшето образование и науката. Автор и съавтор е на над 150 научни статии в областта на полимери и текстил, както и по проблемите на висшето образование. Понастоящем е декан на факултета Международна академична мобилност и образование към ХТМУ.

проф. д-р Румен Брусарски - Университет за национално и световно стопанство

Професор Румен Брусарски има над 15 години професионален опит на различни ръководни постове в държавната администрация: Началник управление в Министерство на икономическото развитие (1996–1997), Началник управление Финансиране и управление на паричния ресурс и Заместник изпълнителен директор в Държавния фонд Земеделие (1997–1999). През 2001-2012 г. е заместник ръководител на катедра „Финанси” (2001–2012) Университета за национално и световно стопанство. Участва в редица национални и международни проекти. Автор е на десетки научни публикации и трудове.

проф. д. ик. н. Румен Георгиев - Софийски университет  "Св. Климент Охридски"

Румен Георгиев е професор в Стопански факултет към Софийски университет  и консултант по риск и мениджмънт и делови решения към банки, застрахователни и финансови компании. През  научната си кариера той е бил старши научен сътрудник в Икономическия институт на БАН, ръководител на група по научно-технически прогрес към МС, директор на Научния център по статистика, ръководител лаборатория в Държавния комитет по планиране, старши преподавател в УНСС. Автор е на над 100  публикации в периодични и маучни публикации в специализирани научни издания. Член и председател е на редица национални и международни съюзи, съвети и академии. Носител е на Орден Кирил и Методий, Наградата на Президиума на БАН и  на Академичния съвет на СУ в областта на обществените науки, златен медал за научно-изследователска дейност на Министерството на образованието на СССР, както и други български държавни и обществени награди за резултати в областта на икономиката и научно-техническия прогрес.

чл. кор. проф. дбн Румен Панков - Софийски университет  "Св. Климент Охридски"

Румен Панков е професор в Катедра цитология, хистология и ембриология в Биологически факултет на Софийския университет. Носител е на редица награди, участва активно в национални и международни проекти. Член е на редколегията на списанията Biotechnology and Biotechnological Equipment и Journal of BioScience and Biotechnology. Член е на Българска биохимична и биофизична общност и на Американското дружество по клетъчна биология, както и на множество научни съвети и експертни групи. Автор е на 93 научни публикации в международни научни списания. .

доц. д-р Симеон Ангелов - Българска Академия на Науките

Симеон Ангелов завършва радиофизика и електроника в Университета в Краков. През 1975 г. защитава докторат в областта на химията и постъпва като научен сътрудник в Института по обща и неорганична химия към БАН. От 1991 г. е старши научен сътрудник в Института. Бил е доцнет по Химия на твърдото тяло в Европейската школа по висше образование по химия в Страсбург и старши научен сътрудник в C.N.R.S, Франция. Автор и съавтор е на 80 научни статии и 4 патента. В дългогодишната си кариера работи като посланик на Република България във Франция, постоянен представител на България в ЮНЕСКО. Бил е секретар е по въпросите на международното сътрудничество в кабинета на председателя на Българската Академия на Науките, изпълнителен  директор на НПО "Балкански политически клуб". Понастоящем работи като преводач от френски език. Носител е на Почетния легион и на редица други почетни награди, член на редица национални и международни организации: Съюза на учените в България, Международния съюз за чиста и приложна химия, Euroscience, Световната академия на науките и изкуствата.

доц. Стайчо Колев - Българска Академия на Науките

Стайчо Колев е доцент в Националния институт по метеорология и хидрология. Понастоящем е началник отдел "Хидрометеорологични инструменти и метрология". Докторската си дисертация е защиттил в Руския държавен хидрометеорологичен университет. Контактно  лице е в 7 РП и по програма КОСТ. Гост-професор е в Университета във Виго. Участва в редица национални и международни проекти и е оценител към ЕК. Член е на Международния изпълнителния комитет (IEC) на EUROTRAC-2 (EUREKA Project, 1996-2002). Автор е на над 50 научни статии.

Доц. д-р Дарина Заимова - Тракийски университет, Стара Загора

Дарина Заимова е  икономист, доктор по „Икономика и управление“ (Селско стопанство), с редица специализации в чужбина, включително в Германия, Италия, Унгария, Испания, Белгия, Сърбия.  Преподавател е в катедра „Индустриален бизнес и предприемачество“ към Стопански факултет. Извежда лекции и семинарни занятия по “Планиране и прогнозиране”, “Предприемачество”, “Социално предприемачество” и други в ОКС “Бакалавър” и ОКС “Магистър”. Автор е на редица публикации в България и чужбина. Координатор и участник е в проекти с външно финансиране.

Доц. д-р  Игор Дамянов – Институт за национално о световно стопанство, София

Игор Дамянов е историк. Специализирал е история на международните отношения в Сорбоната,  в Института по балканистика (Москва) и в Атинския университет. Понастоящем е  преподавател в Университета за национално и световно стопанство, катедра Международни отношения и декан на факултета Международна икономика и политика. Заемал е редица отговорни длъжности в държавната администрация. Доктор хонорис кауза е на Университета в Санкт Петербург.

Facebook icon
Twitter icon