НОВ ПРОЕКТ НА ЦИА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ

20.07.2022

От 12 юли 2022 година екипът на ЦИА започва работа по нов проект Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политиката за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от Софийска област, финансиран по  ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ”,  ПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-2.025 - ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Дейностите по този проект  имат за цел да извърши  адекватната и независима оценка на изпълнението и въздействието на Областната стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от Софийска област (2020-2022 ) и да  се създадат условия за адекватното поставяне на целите на предстоящата следваща стратегия като:

  •                 Ще бъдат проучени и анализирани изпълнените дейности в обхвата на оперативните цели и мерките залегнали в Областната стратегия 2020-2022,  което  ще включва и допитване до ученици, учители и родители.
  •                 Ще бъдат анализирани индикаторите залегнали в стратегията и ще се оцени степента на постигане
  •                 Ще бъдат изведени препоръки, които да подпомогнат администрацията на Софийска област при  оценката на настоящата стратегия и поставянето на цели за следващата.

В допълнение, за да се осъществи и повиши гражданското участие в оценката на съществуващата и поставянето на цели за новата Областна стратегия, Проектът  предвижда провеждане на интензивна информационна  кампания с целеви групи ученици, учители, родители, като се организират срещи, дискусии и се разпространяват информационни материални.  Мнението на представителите на обществеността ще бъде обработено от експертите на ЦИА и ще бъде включено в препоръките, които ще бъдат отправени към администрацията на Софийска област, при разработването на следващата Стратегия.

 

Facebook icon
Twitter icon