ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЦЕНТЪРА ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ И АНАЛИЗИ

08.10.2020

На основание чл. 21 от Устава на СНЦ ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И АНАЛИЗИ и решение на Управителния съвет (Протокол УС-7/2020 г.)  Председателят на УС кани членовете на Сдружението да присъстват на Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 10  ноември  2020 г. от 16:00 часа,вторник, в офиса на Сдружението на адрес:  бул. „Цариградско шосе“ № 125, блок 26 Б -  БАН, офис 208  София 1113   при следния ДНЕВЕН РЕД:

Общото събрание да протече при следния дневен ред:

1. Освобождаване на доц. д-р Боряна Дамянова като действащ член и избор на нов член на УС на Сдружението.

2. Текущи

 

 

Председател на УС проф. д-р Албена Вуцова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Facebook icon
Twitter icon