ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЧЕТВЪРТА КРЪГЛА МАСА ПО ОП "ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ"

02.10.2020

На 24.09. 2020 (четвъртък) и на 25.09.2020 (петък) в Център за международни срещи на ТУ - Немската къща, Техническия университет в София  се състоя заключителната двудневна кръгла маса  по проекта на Сдружение Център за изследвания и анализи Усъвършенстване на механизма за гражданско участие при формулирането и провеждането на политиката  в областта на висшето образование в България, финансиран в рамките на договор за БФП № BG05SFOP001-2.009-0036–C01/21.12.2018 г.  от Оперативна програма   „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Темата на дискусията бе  Мрежа от заинтересовани страни за подобряване на политиката във висшето образование - възможност за по-добър диалог.

Тази последна по ред дискусия между представители на заинтересованите страни бе посветена на окончателно обсъждане и приемане на Меморандум за сътрудничество и партньорство за създаване на мрежа от организации и институции, работещи за подобряването на политиката в областта на висшето образование: висши училища, администрация, бизнес, неправителствени организации. Страните декларираха ангажимента си:

  • Висшите училища:- да продължат усилията си за предоставяне на качествено образование и квалифицирани кадри за обществото и икономиката, като улесняват навлизането на бизнеса в обучението и квалификацията на завършващите; ·    
  • Държавните институции;  да формулират адекватна политика в областта на висшето образование.
  • Бизнесът и обществените организации: да разширят ефективното експертно участие в сферата на висшето образование

В детайли бе обсъдена и работата с интернет Портала за обмен и обобщаване на информацията, който да подпомага консултативната роля на мрежата, така както е предвидено в проекта.

Меморандумът и Порталът бяха разработени въз основа на извършения анализ на състоянието на връзките образование-бизнес-правителствени институции и експертните дискусии по темата проведени  на предходните три срещи.

Подробности за дневния ред, концепцията за провеждането на срещата и всички подготвени за обсъждане документи могат да бъдат намерени на сайта на Центъра за изследвания и анализи http://www.cra-bg.org.  А текстът на приетият Меморандум можете да намерите тук.

 

                                                                                                           

Facebook icon
Twitter icon