ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЦЕНТЪРА ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ И АНАЛИЗИ

07.05.2021

П О К А Н А

На основание чл. 21 от Устава на СНЦ ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И АНАЛИЗИ и решение на Управителния съвет (Протокол УС-03/21 г.)  Председателят на УС,  проф. д-р АЛБЕНА ВУЦОВА, кани членовете на Сдружението да присъстват на

Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе присъствено на  8 юни, вторник,  2021 г от 16 часа в офиса на Сдружението   бул. „Цариградско шосе“ № 125, блок 26 Б -  БАН, офис 208,   София 1113,  при следния ДНЕВЕН РЕД:

  1. Приемане на Годишен доклад за работата на Сдружението  през 2020 г., съгласно  чл. 40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ.
  2. Приемане на финансовите резултати на Сдружението за 2020 г.
  3. Текущи

Събранието ще се проведе при спазване на всички ограничителни мерки, съобразно изискванията на епидемичната обстановка в страната към датата на провеждането му.

Писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието на Общото събрание, са на разположение в офиса на Сдружението, a годишният доклад се намира тук

07.05.2021

                                                                                                      

 

Facebook icon
Twitter icon