ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЦЕНТЪРА ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ И АНАЛИЗИ

22.01.2021

П О К А Н А

На основание чл. 21 от Устава на СНЦ ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И АНАЛИЗИ и решение на Управителния съвет (Протокол УС-01/21 г.)  Председателят на УС кани членовете на Сдружението да присъстват на

Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе присъствено ОС на  23 февруари 2021 г от 16 часа в офиса на Сдружението   бул. „Цариградско шосе“ № 125, блок 26 Б -  БАН, офис 208,   София 1113,   при следния ДНЕВЕН РЕД:

  1. Освобождаване на доц. д-р Боряна Дамянова като действащ член и избор на нов член на УС на Сдружението.
  2. Промени в Устава на Сдружението.
  3. Текущи.

Събранието ще се проведе при спазване на всички ограничителни мерки, наложени от извънредната епидемична обстановка в страната.

Писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието на Общото събрание, са на разположение в офиса на Сдружението.

                                                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ на УС:                               

  /проф. д-р АЛБЕНА ВУЦОВА/

Facebook icon
Twitter icon