Общо събрание на ЦИА, 20 ноември 2018, 16:30

19.10.2018

П О К А Н А

На основание чл. 21 от Устава на СНЦ ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И АНАЛИЗИ и решение на УС, Протокол № 4 от 16.10.2018 г.,  Председателят на УС на Сдружението кани членовете на Сдружението, да присъстват на

Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 20 ноември 2018 г. от 16:30 часа на  адрес: п.к. 1113   гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 125, блок 26 Б -  БАН, офис 208  при следния ДНЕВЕН РЕД:

  1. Информация за текущо състояние на Проектите на Сдружението – нови,  приключили  и  действащи проекти.
  2. Текущи

Писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието на Общото събрание са на разположение в офиса на Сдружението.

 17.10.2018  г.                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ на УС:  проф. д-р АЛБЕНА ВУЦОВА

Facebook icon
Twitter icon