ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЦЕНТЪРА ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ И АНАЛИЗИ

12.10.2021

П О К А Н А

На основание чл. 21 от Устава на СНЦ ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И АНАЛИЗИ и решение на Управителния съвет (Протокол УС-05/21 г.)  Председателят на УС кани членовете на Сдружението да присъстват на Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе присъствено на 17 ноември  2021 г от 16 часа в офиса на Сдружението  - бул. „Цариградско шосе“ № 125, блок 26 Б -  БАН, офис 208,   София 1113,  при следния

ДНЕВЕН РЕД

                                                                                        1. Актуализиране на състава на Научно-координационния съвет.

                                                                                        2. Приемане на нови членове на Сдружението.

                                                                                        3. Текущи
 

Събранието ще се проведе при спазване на всички ограничителни мерки, наложени от извънредната епидемична обстановка в страната към датата на провеждането му.

Писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието на Общото събрание, са на разположение в офиса на Сдружението.

                                                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ на УС:  / п /

15 октомври  2021  г., София                                                                            

  /проф. д-р АЛБЕНА ВУЦОВА/

Facebook icon
Twitter icon