Общо събрание на ЦИА

10.10.2016

ПОКАНА

На основание чл. 21 от Устава на СНЦ ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И АНАЛИЗИ и решение на управителя от  10 октомври  2016 г., с настоящото председателят на УС на Сдружението кани членовете на СНЦ ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И АНАЛИЗИ, да присъстват на

общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 15 ноември 2016 г. от 14:00 часа на  адрес: гр. София, п.к. 1113 бул. „Цариградско шосе“ № 125, блок 26 Б (комплекс на БАН) , при следния ДНЕВЕН РЕД:

  1. Текуща информация – изпълнение на финансирани проекти; подадени нови проекти – проф. Албена Вуцова.
  2. Освобождаване и приемане   на  нови  членове на Сдружението.
  3. Текущи.

Писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието на Общото събрание са на разположение в офиса на Сдружението.

 

10.10.2016 г.                        ПРЕДСЕДАТЕЛ на УС :  проф. д-р АЛБЕНА ВУЦОВА

София                                        

                                                                  

Facebook icon
Twitter icon