ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЦЕНТЪРА ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ И АНАЛИЗИ 2020

07.06.2020

На основание чл. 21 от Устава на СНЦ ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И АНАЛИЗИ и решение на УС (Протокол УС-5/2020 г. Решение 2.2.) , Председателят на УС, проф. Албена Вуцова, кани членовете на Сдружението да присъстват на Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на на 13 юли 2020 г., понеделник, от 16:00 часа в офиса на Сдружението на адрес:  1113   гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 125, блок 26 Б -  БАН, офис 208  при следния ДНЕВЕН РЕД:

  1.   Приемане на Годишен доклад за работата на Сдружението  през 2019 г., съгласно  чл. 40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ.
  2.   Приемане на финансовите резултати на Сдружението за 2019 г.
  3.   Текущи

Писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието на Общото събрание са на разположение в офиса на Сдружението.

Facebook icon
Twitter icon