НОВИЯТ ПРОЕКТ НА ЦИА - YOUTHCAP

16.03.2020

Employing Innovative tools for raising YOUTH organizations’ CAPacity and youth carrier development - проект YOUthCAP, финансиран по програма ERASMUS +, KA2 - Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, KA205 - Стратегическото партньорство за младите хора, е основан на общата идея за изграждане на успешен модел за интеграция на младежки асоциации, институции, бизнес и други заинтересовани страни, с цел да се подпомогне по-високата заетост и развитие на адекватни умения и професионални качества сред младите хора.

Партньорството с YOUthCAP се основава на взаимните икономически, социални и образователни ползи и служи като компетентна интегрирана система за устойчиво подобряване на жизнения стандарт на младите хора, като се вземат предвид както местните характеристики и ограничения, така и динамиката на ниво Европейски съюз.

Нашият проект има амбицията да подкрепи професионалната адаптация и професионалното развитие на младите хора чрез кариерно ориентиране и изграждане на капацитет на нови знания и умения, ориентирани към сектора.

YOUthCAP се ръководи от Центъра за изследвания и анализи (България), а нашите партньори са:

  • Udruzenje gradjana Osvezenje (Сърбия);
  • Pro Global Science Association (Румъния);
  • Mezunlari Dernegi (Турция).
Facebook icon
Twitter icon