НОВ ПРОЕКТ НА ЦИА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ

08.04.2019

ЦИА с радост съобщава, че проектът ни,  Усъвършенстване на механизма за гражданско участие при формулирането и провеждането на политиката в областта на висшето образование в България, беше одобрен за финансиране от Управляващият орган на Оперативна програма Добро Управление на ЕС, която е основният инструмент на Република България за реализиране на административни реформи. Участвахме в Процедура BG05SFOP001-2.009 - Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство и ще изпълняваме проекта в продължение на 16 месеца. Проектът е на стойност 89889.70 лв.  Ще се концентрираме в три основни направления:

  • Детайлно проучване на добри практики в областта  на висшето образование в държави- членки на ЕС; проучване с дълбочинен анализ за нуждите на бизнеса от подготвени кадри;
  • Разработване на механизъм и на инструментариум за създаване на обратна връзка между бизнеса и институциите, които разработват политиките във висшето образование осигуряващи подготвени кадри за пазара на труда;
  • Създаване на мрежа от представители на различни целеви групи - административни структури на изпълнителната власт, висши учебни заведения, неправителствени организации, социално-икономически партньори, бизнес, общественост, която да използва механизма и инструментариума за ефективна обратна връзка между бизнеса и институциите.

 

Facebook icon
Twitter icon