ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЦИА

18.11.2019

На основание чл. 21 от Устава на Сдружение ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И АНАЛИЗИ и решение на Управителния съвет (Протокол УС-6/2019 г.), Председателят на УС, проф. Албена Вуцова кани членовете на Сдружението да присъстват на Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 20.12. 2019 г., петък,   от 16:30 часа в офиса на Сдружението на адрес:  1113   гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 125, блок 26 Б -  БАН, офис 208  при следния ДНЕВЕН РЕД:

  1. Освобождаване на  членовете на досегашния УС поради изтичане на петгодишния им мандат.
  2. Приемане на оставката на доц. д-р Момчил Хардалов като кандидат за член на новия УС.
  3. Избор на нов Управителен съвет.
  4. Обсъждане и приемане на промени в Устава на Сдружението.

Писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието на Общото събрание са на разположение в офиса на Сдружението

Facebook icon
Twitter icon