ПРЕДСТАВЯМЕ ПРОЕКТ TACOHEQ - ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ - С УЧАСТИЕТО НА ЦИА

06.12.2021

Проектът TACOHEQ, Tackling COVID-19 – Challenges Aiming at Bettering the Higher Education Quality или „Как да подобрим качеството на висшето образование в условията на пандемиястартира през м. март 2021 г. Координатор е Югозападен университет Благоевград. Изпълнители са 5 партньора, от които още два университета от Турция и Гърция и две неправителствени организации от България и Сърбия. Проектът се финансира от програма Еразъм + на Европейската комисия, дейности KA2,  договор № 2020-1-BG01-KA226-H.
Център за изследване и анализи е партньор на проекта и задачата му е, заедно с Гражданско сдружение Освежение, Сърбия, да създаде Методология за разработка на онлайн дистанционни курсове по био-информатика и бази данни. 
Очаква се до края на 2021 г. Методологията да бъде предложена за обсъждане от партньорите и след одобрение, използвана за разработка на съдържанието на курсовете и платформите за онлайн обучение. 
Освен срещата за начало на проекта през м. май, бяха проведени още две работни срещи на партньорите – на 6 октомври и на 9 ноември 2021. Първата среща беше посветена на управленски и административни въпроси: вкл. график, задачи и отговорни партньори, уебстраница и лого на проекта, контактна информация. Направени бяха началните стъпки към анализ на трудностите при онлайн обучение - съставяне на въпросници към студенти, преподаватели и университетски персонал, одобряването им, превод на трите езика на участващите университети. 
По време на втората среща бяха предложени срокове за преглед и становища по редица документи за съдържанието на курсовете за обучение. Разпределени бяха задачи за поощряване на събирането на въпросниците, на организирането на фокус групи като част от изследването, и за изготвяне на проект за рамка на методологията. Решено беше на следващата среща, проектите за рамка на методологията и на съдържанието на курсовете да бъдат обсъдени, след предварително разпространение сред партньорите. 
В началото на декември 2021 г. ще се състои поредната среща на партньорите. 
Повече информация за проекта можете да четете на tacoheq.swu.bg

 

Facebook icon
Twitter icon