Консултативен съвет на ЦИА

08.12.2021

проф. д-р Анета Караиванова - Института по информационни и комуникационни технологии,  Българска академия на науките

Научните изследвания на проф.  д-р Анета Караиванова  са в областите на изчислителна математика, приложна статистика, компютърно моделиране и високопроизводителни пресмятания и паралелни алгоритми. Автор е на над 100 научни публикации, като над 76 реферирани   и индексирани. Ръководител/участник е в 25 международни научно-изследователски проекта, от които 21 са финансирани от ЕК по различни рамкови програми, 4 са с Националния фонд за научни изследвания, и редица други. От 2011 година представлява България в европейската група за стратегии и анализи на електронни инфраструктури e-IRG, от 2013 е член е на Програмния Комитет на европейската програма Хоризонт 2020, от 2010 е член на европейската група Plan-Europe (Platform of National eScience Centers in Europe) за разработване на програми за укрепване на европейската позиция в областта на е-науката. Председател и член е на редица експертни комисии към ФНИ и МОН, на международни и национални професионални общества. За значителен принос в развитието на науката в България е наградена с плакет и грамота от Фонд Научни Изследвания. Проф. д-р Караиванова е научех секретар на Инститъта по информационни и комуникационни технологии. 

Атанас Димитров - Междууниверситетски център за развитие на кариерата,  Университет за национално и световно стопанство

Атанас Димитров е директор на Центъра. Професионалните му интереси са в областта на човешките ресурси, социалната сфера, професионалното ориентиране и кариерно развитие, професионалното консултиране (вкл. и на хора в неравностойно положение), работата с деца и възрастни от специализирани заведения, доброволчески инициативи, теология, фотография. Г-н Димитров е сертифициран кариерен консултант по международната програма Global Career Development Facilitator (GCDF); Обучител по проекти на Европейския социален фонд 2007-2013, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” – „Кариерно развитие на заети лица“, „Услуги за развитие на гъвкав пазар на труда“, март-май 2015, Граждански наблюдател по проект „Гражданско наблюдение в Полицията“ на Институт Отворено Общество, София; Консултант и треньор в мотивационни тренинги „На пазара на труда – гъвкави и адаптивни“ и „Екипната работа – гаранция за успех“, по проект „Студентите с увреждания – едни от нас“ финансиран от фонд „Социално подпомагане“ при МТСП. Участва в международни конференции за пазара на труда, за кариерно ориентиране и обучение, насочени към практиката.

Доц. д-р Боряна Дамянова

Боряна Дамянова е химик (СУ) със специализация аналитична химия, доцент емеритус от Института по органична химия с Център по фитохимия към БАН. Водещ учен е в научни изследвания и научни проекти в областта на химията на природните вещества и химия на липидите. Носител е на награда за изключителни резултати в Десетата сесия на Фонда за научни изследвания. Преподавател по Инструментални методи за анализ на природни вещества в Югозападния университет, Благоевград и Пловдивския университет (2009 - 2012), лекции по Липиден анализ в Университета Аристотел в Солун (2001-2002). Автор и съавтор е на 110 научни публикации и ревюта, на 5 глави в специализирани международни научни сборници и на статии в  нучни енциклопедии на Elsevier, Willey, Teilor&Francis Group LLC (с над 1200 цитата); от 2010 година е академичен редактор в списание Journal of Analytical Methods in Chemistry. 

Доц. д-р Георги Ангелов – Технически университет, София

Научните изследвания на Георги Ангелов са в областите: характеризиране и моделиране на устройства, проектиране на интегрални схеми и печатни платки, нови материали, биоелелектроника, възобновяеми енергийни източници, Доктор е от 2008 година с дицертация в областта на моделиране на субмикронни полупроводникови устройства. От 2013 г. е доцент в катедра „Микроелектроника“ на ТУ – София, а от 2015 е ръководител на катедрата. Ангелов е автор на над 80 статии и има участие над 20 изпълнени проекта в областта на микро и наноелектрониката, възобновяеми енергийни източници, енергийна ефективност. От 2016 г. е Председател на Управителния съвет на Клъстер Микроелектроника и индустриални електронни системи (-Cluster Silicon Bulgaria). Ръководител е на МикроНаноЛаб (Минолаб, разположена в София Тех Парк), чиято цел е да създава, поддържа и развива среда за приложни и иновативни научни изследвания, изпитване, анализиране, проектиране и създаване на прототипи в областта на микро- и наноелектрониката, биоелектронните приложения и нанотехнологиите. Изнасял е лекции в University of Genoa (Italy), University of Aveiro (Portugal), Southampton Solent University (UK).

Доц. д-р инж. Деница Борисова – Българска академия на науките

Доц. Борисова е научен секретар на БАН. Работила е в Института за космически изследвания и технологии на БАН. Научните й интереси са в областта на: системи за дистанционни изследвания на Земята и планетите, приложна геофизика, получаване и обработка на спътникови спектрални изображения, оптикоелектронни системи и сензори за получаване на спектрални характеристики на типове земно покритие, обработка на данни, обработка на изображения и разпознаване на образи в изображения от дистанционни изследвания, анализиране и интерпретация на спектрални характеристики на смесени класове земно покритие, комуникационни информационни системи, бази данни от спектрални характеристики, спектрални библиотеки.  Тя е член е на Работна група № 35 „Космическа политика” към Съвета по Европейски въпроси към Министерски съвет, и на редица Програмни комитети на международни и национални форуми. Рецензент е на научни публикации и Ръководител на теренни експедиции. Членува в над 8 професионални общества и браншови организации сред които Committee on Space Research (COSPAR/), Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE), European Association of Geoscientists and Engineers (EAGE), Society of Exploration Geophysicists (SEG), Balkan Geophysical Society (BGS), Дружество на геофизиците в България (ДГБ), Съюз на геодезистите и земеустроителите в България (СГЗБ). Борисова има над 73 научните публикации,  участие в 23 проекта, от които 11 с ФНИ (ръководител на 3), 6 с Европейската комисия, 2 по ЕБР и 1 по Оперативна програма “Конкурентноспособност

Доц. д-р Димитър Балабански - Европейска структура "ELI"

Димитър Балабански е в екипа на новата европейска лаборатория THE EXTREME LIGHT INFRASTRUCTURE NUCLEAR PHYSICS FACILITY (ELI-NP) и оглавява екипа Ядрена физика и прилагане на брилянтни купчини от гама лъчи. Той е старши научен сътрудник в Националния институт по физика и ядрени изследвания в Мъгуреле, Букурещ, Румъния. Образованието си завършва през 1980 г. в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ със специализация инженер по физика. Защитава докторска дисертация в изследователски център в Ulich, Германия. В периода 2007-2013 г. е асоцииран професор в Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика на Българската академия на науките. Участва в 30 експериментални проекти в различни лаборатории в Европа, САЩ, Япония, Китай, Австралия и Южна Африка. Автор е на над 150 статии в международни списания. Носител е на наградата "Питагор" за 2010 г. в областта на природните науки и математика. Бил гостуващ професор в Университите в Льовен (Белгия), Ноксвил (САЩ), Камерино (Италия), и Париж (Франция). От 2009 г. е член на Комитета за ядрена физика на Европейската асоциация по физика.

Доц. д-р Дарина Заимова - Тракийски университет, Стара Загора

Дарина Заимова е икономист, доктор по „Икономика и управление“ (Селско стопанство), с редица специализации в чужбина, включително в Германия, Италия, Унгария, Испания, Белгия, Сърбия. Преподавател е в катедра „Индустриален бизнес и предприемачество“ към Стопански факултет. Извежда лекции и семинарни занятия по “Планиране и прогнозиране”, “Предприемачество”, “Социално предприемачество” и други в ОКС “Бакалавър” и ОКС “Магистър”. Автор е на редица публикации в България и чужбина. Координатор и участник е в проекти с външно финансиране.

 

Чл кореспондент дбн Евдокия Пашева – Българска академия на науките.

Евдокия Пашева е химик (СУ, Климент Охридски) е професор в Института по молекулярна биология към Българската академия на науките. Научните й интереси са в областта на молекулярна и клетъчна биология. Специализирала е в Франция (Institute Curie, Париж), канена е като лектор (Париж) и гост-професор (Нант, Гренобъл). Ръководител е на дипломанти и докторанти; ръководител и участник е в европейски и национални проекти. Има 44 публикации. От 2020 година е заместник председател на БАН; председател е на Комисията за научна политика към ОС на БАН, член е на Националния съвет за наука и иновации към МОН, член на Националния съвет към UNESCO.

Любов Костова - Британски съвет, България

Любов Костова е директор на Британския съвет, България. Занимава се със създаване и представяне на събития в областта на комуникацията на науката от 2004 г., когато организира първия майсторски клас за учени и журналисти в България. Следват първите Café Scientifique в страната; ръководи от името на Британски съвет проекта Лаборатория за слава „FameLab“, създаден от Челтнъмския фестивал на науката, и ко-продуцира международния финал на конкурса. През 2011 г. участва в, създаването на Софийския фестивал на науката. Консултант е на предаването Красива наука по БНТ, член на журито на МТел Медиа Мастърс за журналистически материали в областта на технологии и наука. Създател и сътрудник е на много проекти, насочени към връзката наука-общество. Като експерт по комуникации и маркетинг, преподава в Лондонското училище по ПР в България, член е на журито на БГ Сайт.

Акад. Румен Панков – Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Румен Панков е професор в Катедра цитология, хистология и ембриология в Биологически факултет на Софийския университет. Носител е на редица награди, участва активно в национални и международни проекти. Член е на редколегията на списанията Biotechnology and Biotechnological Equipment и Journal of BioScience and Biotechnology. Член е на Българска биохимична и биофизична общност и на Американското дружество по клетъчна биология, както и на множество научни съвети и експертни групи. Автор е на 93 научни публикации в международни научни списания.

Доц. д-р Стайчо Колев - Българска Академия на Науките

Стайчо Колев е доцент емеритус в Националния институт по метеорология и хидрология.. Докторската си дисертация е защитил в Руския държавен хидрометеорологичен университет.Бил е контактно лице е в 7 РП и програма КОСТ. Гост-професор е в Университета във Виго. Участва в редица национални и международни проекти и е оценител към ЕК. Член е на Международния изпълнителния комитет (IEC) на EUROTRAC-2 (EUREKA Project, 1996-2002). Автор е на над 50 научни статии.

Член-кор. дхн, Тони Спасов – Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Тони Спасов е химик (СУ) със специализация химия на твърдото тяло. Интересите му са в областите на нанокристалинните (наноструктурираните) и аморфните материали, материали за съхранение на водород (наноструктурирани метали и композити), високотемпературно окисление и корозия на метални сплави. Спасов е специализирал в Университета в Дортмунд, Германия (DFG проект), Университета Loughborough, Англия (по програма Темпус), Техническия университет, Дортмунд, Германия (Хумболтова стипендия), Университета в Мелбърн, Австралия. Бил е гост-професор в Барселонския университет, Испания, в Central Michigan University, САЩ, Университет в Бохум, Германия. Спасов има 122 публикации и е водещ учен в проекти финансирани от ЕС и от ФНИ. Понастоящем е декан на Факултета по Химия и фармация на Софийския университет.

 

Facebook icon
Twitter icon