ПЪРВА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ОТ КАМПАНИЯТА ПО ПРОЕКТ ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ СОФИЙСКА ОБЛАСТ

09.03.2023

                                                         

На 6 март 2023 г. в гр. Елин Пелин, СУ „Васил Левски”  се проведе информационна среща между граждани, учители и представители на местната и държавната администрация на тема Областна стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в Софийска област (2020 – 2022). Срещата е част от проект Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политиката за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от Софийска област, финансиран по оперативна програма  ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ,  процедура BG05SFOP001-2.025, която Център за изследване и анализи  изпълнява.

Срещата е първата от  поредицата събития, които имат за цел да се изгради добре функционираща мрежа за обмен на мнения и идеи за  ефективността и полезността на политиките, насочени към подкрепа за личностно развитие на децата и учениците. Бяха представени междинните резултати от проучванията на екипа на ЦИА:

  • анализ на структурата, целите и индикаторите на Областната стратегия и препоръки..
  • резултати от анкетно проучване върху мерките за осигуряване на информация и публичност, залегнали в Стратегията, проведено с представители на основните целеви групи: учители, родители и ученици.

В обсъждането взеха участие педагогическият състав на училището, представители на законодателната и изпълнителната власт, училищното настоятелство и общественият съвет, местните власти, както и водещи експерти в областта на образованието и науката.

Разгледайте основните изводи от анализа на Стратегията тук, а тези от анкетите: тук за детски градини и тук за училища.

Facebook icon
Twitter icon