ОТ КАКВО ИМАТ НУЖДА МЛАДИТЕ ХОРА?

15.02.2021

Средата се променя.

Концепцията за предприемачеството е изправена пред множество предизвикателства, които представляват уникална комбинация от фундаментални промени като изменение на климата и загуба на биологично разнообразие, повишаващото се ниво на бедност, социално и дигитално разделение особено сред младото поколение, необходимостта от структурни реформи поради значителното намаляване на институционалното доверие. Допълнени от традиционния натиск оказван в посока иновации, конкуренция и глобализацията, тези предизвикателства ще доведат до съществени последици за правителства и администрация, за бизнес и промишленост, за академични среди, за общество и социални групи. Но същевременно, тези фундаментални промени откриват и нови възможности за младото поколение да възприеме бизнеса, управлението, информационните науки, икономиката и социалните науки, особено и в контекста на междудисциплинарно сътрудничество между тях.

Докато през последните две десетилетия в Европа предприемачеството и предприемаческият потенциал се появиха отново като ключова точка в политическия и икономическия дневен ред, все още сме в процес на приемане на нов модел за развитие на регионалния потенциал чрез устойчиви младежки предприемачески дейности. В този процес на (ре) витализиране на младежкото предприемачество се разглеждат четири взаимосвързани компонента: 1) взаимовръзки и регионално развитие на институционално и гражданско ниво; 2) фактори на бизнес средата и специфични ограничения на местно ниво; 3) осигуряване на институционална подкрепа (вкл. местни власти, подкрепа от общността) и 4) икономически, социални и екологични тенденции.

Настоящият анализ по проект YOUthCAP цели проектиране на иновативни предприемачески екосистеми, които се основават на локално установени модели за развитие и устойчив бизнес, социални модели и партньорства, които излизат извън рамките на традиционния модел на публично-частно сътрудничество чрез интегриране на неправителствени и граждански инициативи. В страните партньори по YOUthCAP се идентифицират нови тенденции в развитието на младежкото предприемачество, свързани с по-ефективното използване на ресурсите, подобрените пазарни решения и услугите, развитието на иновациите. Повечето от тези тенденции са подкрепени от спорадични/ институционални мерки, които нямат ясно изразен устойчив характер. При всички усилия за приоритизиране на младежкото предприемачество, на който и да е етап от неговото развитие или управление, липсва централен, убедителен аргумент, а именно: способността да се калкулира и да се планира ефекта от младежкото предприемачество. Нашата цел е да предложим цялостна рамка, с насоки за развитие, предложения за структурни реформи с цел повишаване на конкурентоспособността и производителността, и за подобряване на бизнес климата.

Ако сте млад човек или сте заинтересуван от развитието и реализацията на младите хора, изтеглете пълния текст на анализа тук.

Facebook icon
Twitter icon