Общо събрание на ЦИА

20.07.2015

До:  Членовете на Сдружение с нестопанска цел “ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И АНАЛИЗИ” /ЦИА/,

рег. по ф. д. № 1980/2005 г. по описа на СГС, фирмено отделение, със седалище и адрес на управление: 1113 София, бул. Цариградско шосе 125,  бл.26Б-БАН, офис 106а

Относно: Свикване на извънредно Общо събрание на СНЦ “ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И АНАЛИЗИ”.

 

ПОКАНА

 

/на основание чл. 9 т.2 от Устава на Сдружението и Решение на У С  / Протокол № 7 от 06.07.15 г. /

Управителният съвет на Сдружението свиква  Общо събрание на ЦИА на 2 септември 2015 г.  от 14:00 часа на адреса на офиса  гр. София, п.к. 1113 бул. „Цариградско шосе“ № 125, блок 26 Б (комплекс на БАН), при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Информация за дейността на Сдружението по финансирани проекти, проекти в процес на оценяване, нови проекти;

2. Приемане на нов член на Сдружението;

3. Текущи.

 

Писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието на Общото събрание са на разположение в седалището на ЦИА.

Каним Ви да присъствате на Общото събрание лично или чрез упълномощен представител.

 

20.07.2015 г.                                                                                                       Председател на УС :                                       

гр. София                                                                                                            проф. д-р  АЛБЕНА  ВУЦОВА      

Facebook icon
Twitter icon