РАБОТНА СРЕЩА НА КОНСОРЦИУМА ПО ПРОЕКТ YOUthCAP

09.07.2020

На 10 юни 2020 г. се проведе работна среща на партньорите от проекта YOUthCAP, на която се прегледа изпълнението на планираните дейности и постигнатите до  момента резултати. Констатирано бе, че през изминалите месеци партньорите и  заинтересованите страни, привлечени в работа по проекта, след усилена работа са изготвили национални профили за потребностите в уменията и капацитета на младежките организации и са  идентифицирали знанията, необходими за професионалната реализация на младите хора в съответната държава. Като резултат са оформени национални доклади по тези проблеми. Предстои  докладите на страните партньори да бъдат обобщени и да бъде направен сравнителен анализ.

Предвид значимостта на темата, на срещата беше решено да се прецизира формулировката на целите на проекта, така че резултатите от проекта да гарантират неговия активен принос и подкрепа:

  • анализ и оценка на необходимите умения на младите хора за постигане на устойчива заетост, основана на иновации и дигитализация;
  • преглед на пропуските в политиките по изграждане на капацитет сред младежките организации;
  • профил на потребностите от умения и знания;
  • определяне на най-добрите практики за развитие на потенциала на младежките организации.

Предстоящите дейности по проекта ще се фокусират върху идентифициране на целеви области за обучение, като се проектират обучителни модули, пряко ориентирани към стимулиране на устойчива заетост сред младите хора.

Facebook icon
Twitter icon