За нас

Мисия: Център за изследване и анализи (ЦИА) е организация с нестопанска цел, извършваща дейности в обществена полза. ЦИА извършва мониторинг и анализ на  състоянието и перспективите на българското образование и наука, създава мрежа  от изследователски колективи и институции, работещи в тази сфера и, чрез изпълнение на  съвместни проекти, стимулира   интегрирането им в европейското научно и образователно пространство. Центърът осъществява контакти освен с националните, и с чуждестранни университети, научно-изследователски центрове и организации в областта на образованието, науката и иновациите. ЦИА е партньор на различни държавни институции при изпълнението на международни и национални проекти и е член на мрежи като SEE Science, ECSITE, Enterprise European Network  и OBSERVAL-Net.

Дейности:

  • Участие в международни и национални проекти в областта на образованието, науката и иновациите като :
  • извършва експертни  анализи и прогнозни изследвания в областта на науката и образованието;
  • създава мрежа от партньори за участие в дейностите по проектите;
  • разпространява информационни материали за целите, дейностите и резултатите от работата по проектите;
  • организира национални и международни събития (конференции, семинари, дискусии, изложби, срещи с учени) в изпълнение на целите и задачите на проектите.

 

  • Създаване, поддържане и предоставяне за публично ползване на информационни материали ( бази данни, интернет-страници) в помощ на български изследователски колективи за участие в международни програми;.
  • Организиране и участие в информационни кампании, форуми и дискусионни събития за запознаване и разясняване на инициативите на Европейския съюз в областта на образованието и науката пред гражданите институциите и бизнеса, със  специално внимание към младите хора.
  • Организиране на кампании за подпомагане на талантливи ученици и студенти  за участие в международни образователни събития и състезания.

 

Facebook icon
Twitter icon