За нас

Мисия:

„Център за изследване и анализи“ (ЦИА) е сдружение с нестопанска цел, извършващо дейности в обществена полза. Мисията на ЦИА е да анализира перспективите и да консултира научни колективи и институции, работещи в сферата на българското образование и наука за интегрирането им в европейското научно и образователно пространство. Сдружението осъществява контакти с национални и международни университети, научно-изследователски центрове и организации в областта на образованието, науката и иновациите. ЦИА е партньор на различни държавни институции при изпълнението на международни и национални проекти и мрежи като SEE Science, ECSITE и OBSERVAL-Net. 

Дейности:

Проектна дейност по международни научни и образователни програми:

 • консултантска и експертна дейност по подготовката, оформянето и изпълнението на проекти по международни научни и образователни програми;
 • разработване на проекти, за участие в международни научни и образователни програми;
 • разработване и разпространение на методически, информационни и подпомагащи материали, насърчаващи участието на български научни и научно-образователни колективи в разработването и изпълнението на проекти по национални и международни програми;
 • създаване, поддържане и предоставяне за публично използване на информационни материали ( бази данни, web-страници), в помощ на на български научни и научно-образователни колективи в международни програми;

Консултантска дейност:

 • консултантска и експертна дейност, свързана с хармонизирането на българското законодателство с европейското в областта на науката и образованието;
 • разработване на проекти, свързани с управлението, финансирането и нормативната уредба на българското средно и висше образование и науката;
 • подготовка на становища и анализи, свързани със състоянието на българското образование и наука;
 • предоставяне на експертни оценки за научни и образователни проекти, програми и инициативи;

Организационна дейност за събития и прояви:

 • предоставяне на образователни и консултантски услуги и провеждане на курсове за обучение на български учени и преподаватели в областта на:
  • участие в европейски научни програми;
  • методологическите и приложните проблеми при разработването на научни проекти;
  • управлението, финансирането и нормативната уредба на европейското и българското законодателство;
 • организиране и провеждане на национални и международни научни прояви (конференции, семинари), свързани с постигане на целите на сдружението;
 • организиране на информационни форуми, работни съвещания и други информационни събития за международни научни и научно-образователни инициативи.
Facebook icon
Twitter icon