ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ И АНАЛИЗИ - ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

30.04.2024

П О К А Н А

На основание чл. 21 от Устава на СНЦ ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И АНАЛИЗИ и решение на Управителния съвет (Протокол УС-01/24 г.) Председателят на УС кани членовете на Сдружението да присъстват на Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе присъствено на 7 юни, петък 2024 г от 16 часа в офиса на Сдружението бул. „Цариградско шосе“ № 125, блок 26 Б - БАН, офис 208, София 1113, при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на Годишен доклад за работата на Сдружението през 2023 г., съгласно чл. 40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ.

2. Приемане на финансовите резултати на Сдружението за 2023 г.

3. Текущи

Писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието на Общото събрание, са на разположение в офиса на Сдружението.

Ако сте възпепятствани да присъствате на събранието, текстът на пълномощното можете да изтеглите от тук.

Facebook icon
Twitter icon